Perspektiv på litteraturundervisning – Samtalets möjligheter och utmaningar

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Syftet med denna kunskapsöversikt är att redogöra för didaktisk forskning som exemplifierar, problematiserar och vidgar förståelsen för hur boksamtal förs inom ramen för svenskämnet i skolan. Kunskapsöversikten har som mål att ge några didaktiska perspektiv på litteraturundervisningen samt ge upphov till konstruktiva reflektioner över lärarprofessionen. Detta görs genom att ställa följande frågor: Hur kan litteratursamtal förstås och problematiseras ur ett didaktiskt perspektiv? Vilka möjligheter och problem kan uppstå i samband med litteratursamtalen i skolan? Som metod har en informationssökning gjorts genom Malmö universitets sökmotor Libsearch. I urvalskriterierna har ingått att enbart inkludera forskning som är aktuell, relevant för gymnasieskolan, relevant för svenskundervisningen och vetenskapligt tillförlitlig. En granskning av varje informationskälla har sedan gjorts för att bedöma metod, resultat och relevans för kunskapsöversiktens syften och frågeställningar. Sökningen har genererat fem publikationer som faller inom ramen för urvalskriterierna, varav tre är omfattande avhandlingar. Resultatet av den sammanställda forskningen visar att deliberativa samtal är en viktig komponent inom den moderna demokratiska skolan och en förutsättning för att kunna föra litteratursamtal som präglas av interaktion, meningsutbyte och deltagande samt en bredd av tolkningar och åsikter om det lästa. Slutsatsen som dras är att litteraturundervisningen ställer höga krav på läraren att ha tydliga syften vad gäller samtalsgenrer, ämneskonception och arbetsformer, vilket i sin tur ger läraren möjlighet till reflektion och vidareutveckling av de egna arbetsmetoderna. Det förs också en diskussion om vilken betydelse de enskilda texternas ursprung och genrer har för litteraturundervisningens utformning. Slutligen formuleras forskningsfrågor för vidare studier med utgångspunkt i de värden som skolans litteraturundervisning förväntas förmedla.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)