Sökning: "Deliberativa samtal"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade orden Deliberativa samtal.

 1. 1. Den demokratiska fostran i ämnet samhällskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Simon Holmberg; Yllka Halili; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den svenska skolan ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som vårt samhälle är uppbyggt av. Främlingsfientliga åsikter i och runt om i samhället är något som går emot skolans fostransuppdrag och behöver bemötas och förebyggas i klassrummet. LÄS MER

 2. 2. En värld i förändring : En litteraturstudie om utbildning för hållbar utveckling och deliberativa samtal i den svenska gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Sofie Ståhlgren; Axel Skärvall; [2019]
  Nyckelord :Sustainable Development; Deliberative Communication; Education; Education for Sustainable Development; Teaching Methods; Implementation; Upper Secondary School; Students; Teachers; Hållbar utveckling; Deliberativa samtal; Utbildning för hållbar utveckling; Undervisningsmetod; Implementering av utbildning för hållbar utveckling; Gymnasiet; Elever; Lärare;

  Sammanfattning : Den svenska gymnasieskolans läroplan understryker att undervisning ska ge elever de väsentliga insikter som krävs för att förstå hur de själva kan främja en hållbar utveckling (Skolverket 2011: 7). Denna litteraturstudie syftar huvudsakligen till att undersöka huruvida implementeringen av utbildning för hållbar utveckling har främjat elevers förståelse för hållbar utveckling. LÄS MER

 3. 3. Lärarperspektiv på arbetsformer som främjar demokratisk tänkande och elevinflytande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Marwa Elmasri; Marwa El-Agha Kassbah; [2019]
  Nyckelord :demokrati och värdegrundsarbete; deliberativa samtal; elevinflytande; arbetsmetoder; rättighetsbaserad skola;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Elevinflytandets vara eller icke vara - En kunskapsöversikt om elevinflytandets relevans för samhällskunskapsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Cecilia Larsson; Tinez Jönsson; [2018]
  Nyckelord :elevinflytande; samhällskunskap; delaktighet; demokrati; skoldemokrati;

  Sammanfattning : Kunskapsöversiktens syfte och frågeställningar är att redogöra för olika förhållningssätt inom forskning gällande elevinflytande samt vilka argument det finns för att använda elevinflytande som ett verktyg för att elever ska uppnå samhällskunskapsämnets syfte och mål i gymnasieskolan. Materialet som används har sammanställts utifrån en systematisk informationssökningsprocess i huvudsakligen två databaser, ERIC via EBSCO samt Swepub. LÄS MER

 5. 5. Vad säger forskning om värdegrundsarbete och nyanlända elever ur ett demokratiskt perspektiv?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hanadi Lukacevic; Lina Melander; [2018]
  Nyckelord :Värdegrund; demokrati; utbildning;

  Sammanfattning : I denna forskningsöversikt har vi valt att studera vad forskning säger om värdegrundsarbetet med nyanlända elever. För att kunna nå ett resultat så har vi varit tvungna att dela in litteraturforskningen i mindre delar; Värdegrundsarbetet i den svenska skolan, skillnader i skolsystem och nyanlända elevers erfarenheter samt tidigare kunskaper. LÄS MER