Trygghet är ju det viktigaste, alltså a och o : En kvalitativ studie om hur förskollärare resonerar om och arbetar med trygghet i förskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

Sammanfattning: ​​Syftet med studien var att undersöka hur förskollärare resonerar kring barns trygghet samt hur de arbetar med att främja trygghet i förskolan. Tidigare forskning har bland annat visat att barns trygghet i förskolan är betydelsefullt för att barnen ska kunna utvecklas vidare. Det har framkommit att förskollärarens roll är viktig eftersom det är de som har övergripande ansvar för barns omsorg, lek och lärande i förskolan. Vår studie har utgått från en kvalitativ metod eftersom vi intervjuade åtta förskollärare om hur de såg på barns trygghet i förskolan. Den insamlade empiri har synliggjort förskollärarnas tankar och arbete kring trygghet. Resultatet visade att förskollärarna arbetar med trygghet på olika sätt, samt att de tycker trygghet är viktigt i förskolan för barns fortsatta lärande. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)