Bildfrekvens i simulering av heuristiskt snötäcke på berg

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

Sammanfattning: Snö påverkas av en stor mängd aspekter i verkligheten, och verklighetstrogen simulering av snö är resurskrävande. För att förbättra resursåtgången i applikationer simuleras snö på olika sätt beroende på det önskade resultatet. I denna studie undersöks bildfrekvensen i en heuristisk baserad implementation, med målet att ta reda på hur mycket bildfrekvensen påverkas av vilka aspekter som simuleras. Undersökningen utfördes med hjälp av en tredimensionell bergsmiljö, riktad mot användning i realtid. Aspekter som påverkar snösimulering delas in i tre delar, Snösmältning, Nederbörd, samt Förflyttning av snö. Flera utvärderingar utfördes på olika varianter av artefakten, där bildfrekvensen mättes. Utvärderingarna visade ingen märkbar skillnad i bildfrekvens beroende på vilka aspekter som simuleras. Tydliga förändringar uppstod om texturupplösning och polygonantal modifierades istället.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)