Sökning: "John Klingh Ramsin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden John Klingh Ramsin.

  1. 1. Bildfrekvens i simulering av heuristiskt snötäcke på berg

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

    Författare :John Klingh Ramsin; [2021]
    Nyckelord :Compute shader; snösimulering; bildfrekvens; berg; heuristiskt snötäcke;

    Sammanfattning : Snö påverkas av en stor mängd aspekter i verkligheten, och verklighetstrogen simulering av snö är resurskrävande. För att förbättra resursåtgången i applikationer simuleras snö på olika sätt beroende på det önskade resultatet. LÄS MER