Skolsköterskans hälsofrämjande arbete för att förhindra uppkomst av övervikt hos barn : En intervjustudie

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Skolsköterskors hälsofrämjande arbete inom elevhälsan fokuserar till att främja en hälsosam livsstil hos eleverna. De senaste 30 åren har andelen barn med övervikt mer än fördubblats. Övervikt under barndomen leder till ökad risk för psykisk ohälsa samt ökad risk för allvarliga hälsorisker i vuxen ålder. Barn behöver stöd i att göra hälsosamma val vilket skolsköterskor kan ha en betydande del i. Syfte: Syftet var att belysa skolsköterskors erfarenheter av att arbeta hälsofrämjande för att förhindra uppkomst av övervikt hos barn. Metod: En kvalitativ intervjustudie genomfördes där sju skolsköterskor deltog. Analysen genomfördes utifrån kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Resultat: Studiens resultat visar att skolsköterskor arbetar hälsofrämjande mot övervikt genom samverkan både inom skolan och utanför skolan, med andra professioner, vårdnadshavare samt andra aktörer. Det hälsofrämjande arbetet görs även via samtal med eleverna, både enskilt vid hälsosamtal och öppen mottagning och på gruppnivå genom hälsoundervisning och pubertetssamtal. Konklusion: Skolsköterskors hälsofrämjande arbete för att förhindra uppkomst av övervikt sker i flera olika sammanhang och genomsyras av ett salutogent perspektiv med inriktning på goda levnadsvanor. Brist på tid ses av skolsköterskor som en utmaning då målet är en jämlik hälsa och att alla elever ska få möjlighet att uppnå bästa möjliga hälsa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)