“A Muslim woman is a female Jihad warrior always and everywhere” - En komparativ studie om kvinnors roll i Al-Qaeda och Islamiska Staten

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Kvinnors roller i terrororganisationer synliggörs sällan, trots att de ofta är fundamentala för gruppernas överlevnad och utveckling. I denna komparativa studie jämförs kvinnors roller i Al-Qaeda och IS och försöker därmed belysa deras deltagande i grupperna. Peter R. Neumanns ramverk om terrororganisationers struktur, mål och metod används för att beskriva Al-Qaeda och IS och kompletteras med en feministisk infallsvinkel för att belysa, jämföra och analysera kvinnors roller i grupperna. Genom detta kan vi utöka vår kunskap om terrorgrupperna och kvinnorna i dem. Trots att båda grupperna i grund och botten har liknande ideal för hur mycket kvinnor bör inkluderas i gruppernas agendor visade det sig att rollerna skiljer sig åt. Viktiga skillnader inom gruppernas struktur, mål, och metod kunde förklara skillnaderna som fanns mellan kvinnors roll och inkludering i våldsutövande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)