Storytelling i reklamfilm; Etnografisk innehållsanalys av Ikeas reklamfilm.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

Sammanfattning: Forskning visar att företag idag bör engagera människor emotionellt snarare än rationellt för att förmedla budskap. Storytelling är ett effektfullt verktyg med fördelen att kunna engagera människor på en emotionell nivå samt att det kan nyttjas inom flera användningsområden. För att genomslagskraften ska bli så stor som möjligt måste företagen ha kontroll över vad det är för budskap som sänds ut. Diskussioner förs dock gällande att dagens företag inte anses ha den rätta kunskapen om storytelling samt att det saknas dokumenterad teori om ämnet. Detta gör att fler studier inom området är av betydelse för storytellingens framtida utveckling. Reklamfilm är en kommunikationskanal som kan användas för att förmedla budskap. Genom reklamfilm kan företag på så vis använda storytelling för att fånga människors uppmärksamhet vilket bland annat kan leda till att stärka ett varumärkes trovärdighet. Problematiken ligger i hur storytelling kan användas i reklamfilm för att förmedla och förstärka budskap.Studien syftar till att öka förståelsen för hur företaget Ikea använder storytelling i mediet reklamfilm för att förmedla samt förstärka budskap. För att uppnå studiens syfte har vi utgått från tre frågeställningar vilket således resulterat i att studiens struktur byggts utifrån tre perspektiv. Det första perspektivet berör ethos, pathos och logos vilket är grunden för retorisk analys samt övertygande kommunikation. Den andra delen handlar om semiotik som syftar till att beskriva och tolka reklamfilmerna genom semiotiska tecken och symboler. Den tredje och sista delen som studien utgörs av är storytellingens fem steg för att skapa genomslagskraft i berättelser.Med hjälp av den etnografiska innehållsanalys som genomförts på reklamfilm har vi studerat dessa tre perspektiv i relation till vetenskaplig litteratur då det hjälpt oss att besvara studiens frågeställningar och därmed uppnå studiens syfte. Ikeas reklamfilmer har blivit föremål för analys då Ikea anses vara ett företag som framgångsrikt arbetar med storytelling för att förmedla budskap, stärka varumärke och för att nå ut till nya potentiella kunder. Studien resulterade vidare i slutsatser om hur Ikea arbetar med storytelling genom reklamfilm och även förslag på hur vi anser att de kan bli ännu bättre.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)