Idrottssponsringens komplexitet : En studie om företags mål och föreningars attraktionskraft

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

Sammanfattning: Idrottssponsring ses idag som ett legitimt marknadsföringsverktyg, och är någonting som företag spenderar allt mer pengar på. För idrottsföreningar är sponsorintäkter en viktig del i att bedriva sin verksamhet. Tidigare forskning inom området hanterar frågan främst ur ett företagsperspektiv, hur företag kan nå strategiska mål genom sponsring. Det finns däremot inte lika mycket forskning som hanterar frågan ur idrottsföreningarnas perspektiv, hur de bör arbeta för attattrahera sponsorer. Därför är syftet med studien att öka förståelsen kring hur idrottsföreningar kan arbeta för att bli så attraktiva som möjligt för sponsorer. Genom en kvalitativ studie där semistrukturerade intervjuer genomförts med två företag och två idrottsföreningar ger studien svar på forskningsfrågan om vad företag vill uppnå genom sin sponsring och vad idrottsföreningars värdeerbjudande består av. Empirin analyserades genom en tematisk analys baserad på teman formulerade ur studiens teoretiska referensram. Studien visar att företag lägger stor vikt vid samhällsnytta som kan kombineras med exponering, att sponsorinvesteringar ger ett affärsvärde tillbaka till företaget samt att det finns en professionell organisation att samarbeta med. Dessa resultat, i kombination med empirin från idrottsföreningarna, utmynnade i följande praktiska rekommendationer. Idrottsföreningar bör fokusera på att optimera exponeringsytor som direkt kan kopplas till samhällsnyttiga projekt, prioritera affärsmässig kompentens inom organisationen för att skapa och bibehålla professionella relationer med företagspartners samt identifiera en tydlig profil att kommunicera utåt. Dessa slutsatser och rekommendationer kan vara till hjälp för idrottsföreningar som vill utveckla sin förmåga att attrahera sponsorer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)