Relationshantering på Instagram : En fallstudie om tre restaurangverksamheters förvaltning av kundrelationer genom sociala medier

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Medieteknik; Södertörns högskola/Medieteknik

Sammanfattning: Skribenterna till denna kandidatuppsats har undersökt kundrelationshantering (CRM) på Instagram, ur ett företagsperspektiv. Studien syftar till att identifiera hur Instagrams funktioner påverkar etablerade teorier gällande CRM. Idag förväntas många företag att etablera sig på sociala medier som i sin tur gynnas av genomtänkta strategier av arbete med CRM. Studien genomfördes genom en kvalitativ fallstudie där tre restaurangverksamheter har undersökts. Detta för att bidra till en grundläggande förståelse över hur de tre verksamheterna tillämpar Instagrams funktioner i sitt arbete med CRM. I resultatet presenteras verksamheternas tillämpning av Instagrams funktioner i relation till CRM. Vidare analyserades och kategoriserades Instagrams funktioner efter de kommunikativa teorierna. Därefter ställdes tillämpningen av funktionerna mot de fyra aspekterna av CRM som studien berör. Avslutningsvis formulerades slutsatser kring hur Instagrams funktionalitet påverkar CRM och hur de tre restaurangerna kan förvalta kundrelationer på plattformen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)