Kapitalstrukturens samband med lönsamheten : En kvantitativ studie för svenska aktiebolag verksamma inom elektronisk handel.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

Sammanfattning: Den elektroniska handeln är ett segment där forskning inriktad på kapitalstruktur lyser med sin frånvaro, i synnerhet forskning beträffande hur skuldsättningsgrad påverkar företagens lönsamhet. Då lönsamhet är en central del i ett företags verksamhet, samt påverkar värderingen av bolaget finner författarna det intressant att undersöka hur skuldsättningsgraden och lönsamheten samverkar för de svenska e-handelsbolagen. Den teoretiska referensramen för studien utgörs av bland annat Miller och Modiglianis relevans- samt irrelevansteorem, pecking order-teorin, trade off-teorin samt agent-teorin. I studien undersöks hur sambandet ser ut för de e-handelsbolag som har en omsättning över 10 miljoner svenska kronor. Studien genomförs med hjälp av sekundärdata inhämtad från databasen Retriever. Urvalet utgörs av totalt 237 svenska aktiebolag under perioden 2011 - 2015. Tidigare forskning har presenterat diametrala resultat beträffande sambandetmellan skuldsättningsgraden och företagens lönsamhet. Med utgångspunkt i bakgrunden till det identifierade problemet formuleras följande frågeställning: Hur påverkar skuldsättningsgraden lönsamheten för svenska e-handelsbolag? Vidare finns en kunskapsteoretisk begynnelsepunkt i studien, vilket leder oss att anta en positivistisk verklighetssyn. Processen för studien är objektiv med ett deduktivt angreppssätt, där tidigare forskning ges stor plats. En kvantitativ forskningsmetod används för att besvara frågeställningen. Flera multipla linjära regressioner har använts för att urskilja hur sambandet ter sig mellan beroende och oberoende variabler. Räntabilitet på totalt kapital har agerat beroende variabel medan total, kortfristig samt långfristig skuldsättningsgrad fungerat som oberoende variabler. Även storlek, ålder, kassaflödescykel samt kassalikviditet inkluderas som kontrollvariabler i modellerna. De genomförda statistiska testerna visar att samtliga variabler har ett signifikant samband. En högre räntabilitet på totalt kapital genereras genom att ha en så låg total skuldsättningsgrad som möjligt, vilket gäller även för kort- och långfristig skuldsättningsgrad. Studiens resultat visar sig därmed vara i linje med pecking order-teorin, där internt kapital är att föredra före extern finansiering. Vidare kan vi även se att Modigliani och Millers första teorem inte är i linje med resultatet för den här studien. Resultatet visade på att äldre bolag tenderar ha lägre avkastning på det totala kapitalet. Medan större bolag sett till omsättning har ett positivt samband med företagets lönsamhet. Vidare kunde även ett positivt samband påvisas beträffande kassaflödescykeln och räntabiliteten på det totala kapitalet, vilket således innebär att bolag inom e-handeln börsträva efter att ha en så lång kassaflödescykel som möjligt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)