En ros är en ros, men inte här. Här måste den betyda någonting. : En multimodal kritisk diskursanalys av patriarkala strukturer i reality-tv och en fiktiv dystopi.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: Denna studie utgör en jämförande innehållsanalys mellan ett reality-program och en fiktiv dystopi. Studien syftar till att undersöka hur underliggande maktstrukturer tar sig uttryck i belöningar och bestraffningar. Analysen baseras på två frågeställningar: Hur konstrueras belöningar och bestraffningar i Bachelor Sverige 2019? och: Hur konstrueras belöningar och bestraffningar i The Handmaid’s Tale? För att analysera materialet används multimodal kritisk diskursanalys (MCDA) både som teori och metod, kompletterat med genusteori och feministisk teori samt tillhörande underbegrepp. Analysresultatet presenteras i tre framträdande teman: Maktutövning, Mannen som måletoch Den stereotypa mannen och kvinnan. I diskussionen behandlas analysresultatet i förhållande till vårt nutida samhälles patriarkala strukturer. Studiens resultat bekräftar den tidigare forskning som redan konstaterat att underliggande maktstrukturer mellan könen förmedlas både av verkliga samt fiktiva karaktärer, oavsett genre.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)