Socialt Ansvarsfulla Portföljer : En studie om hur ESG-betyg påverkar avkastning och risk

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Sammanfattning: Bakgrund: Utsläppen av växthusgaser har aldrig varit högre än idag och den ökning som skett sedan 1950-talet har bidragit till att klimatförändringar med stor sannolikhet kommer att vara förödande i framtiden. En följd av det är att marknaden för socialt ansvarsfulla investeringar, där även icke-finansiella faktorer inkluderas i investeringsprocessen, växt fram enormt de senaste decennierna. Investerare har på så sätt fått en möjlighet att påverka företagen att börja ta ett större ansvar för sina aktioner och gentemot samhället. På grund av att marknaden är relativt ung finns det fortfarande många frågetecken kring hur hållbarhetsarbete påverkar företagens finansiella resultat samt den avkastning och risknivå som investerare har. Syfte: Studiens syfte är att undersöka effekterna på avkastning och risk i en portfölj där ESG-betyg styr investeringsprocessen, samt om det finns en skillnad över tid och mellan länder, för att se hur socialt ansvarsfulla investeringar står sig mot traditionella investeringar. Metod: Studien tar sin utgångspunkt i modern portföljvalsteori som förespråkar en diversifierad portfölj för att minimera risken till given avkastningsnivå. Hypoteserna har skapats genom att koppla ihop finansiell teori med tidigare empirisk forskning inom ämnet. Hypoteserna omfattar avkastning och risk och hur portföljer med bolag med högt ESG-betyg presterar jämfört med marknaden. Hypoteserna testar portföljernas alpha- och beta-värda empiriskt genom enkla linjära regressioner och t-test. Studiens data testas och korrigeras för heteroskedasticitet och autokorrelation. Resultat: Det erhållna resultatet visar att det inte finns en signifikant skillnad i avkastning och risk mellan portföljer som endast har bolag med högt ESG-betyg och marknaden. Inkluderandet av ESG-faktorer i investeringsprocessen påverkar därmed inte hur en portfölj presterar. ESG-betyg kan vara en alternativ investeringsmetod för att kunna påverka samhället utan att erhålla försämrad ekonomisk prestation från investeringen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)