Revisorns oberoende - Gränsdragningsproblematik kring revisorns oberoende och dess påverkan på yrkesrollen.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Revisorns huvudsakliga uppgift är granskning. Granskningen är enviktigt grund för att skapa tillit för externa intressenter och därmed krävs det att revisorernagranskas och kontrolleras för att säkerställa att denne är oberoende. Det finns inte alltid entydlig gräns för vad som anses vara oberoende och problematiken ligger i huruvida tydlig dennagränsdragning är.Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur svenska auktoriserade revisorer uppleveroberoendet och gränsdragningsproblematiken kring kravet, samt huruvida arbetssättet påverkasoch formas utifrån detta.Avgränsning: Uppsatsen avgränsas till att undersöka oberoendet hos revisorer i Sverige ochfokuset ligger på svenska aktuella regelverk, praxis och normer. Studien avgränsas vidare till ettrevisorperspektiv. Vidare berör uppsatsen etiska dilemman och hot om oberoende för revisorer.Metod: Metoden utförs utifrån ett antal semistrukturerade intervjuer med auktoriseraderevisorer, som bland annat handlar om hur de upplever och påverkas av yrkesetiska krav somatt vara oberoende i deras yrkesroll.Resultat och slutsatser: Slutsatsen i denna studie visar att den teoretiska definitionen påoberoendet är snarlik för revisorernas syn på oberoendet, men att det finns problematik kringoberoenderegler som kan komma att göra revisorns arbete ineffektivt. Slutsatsen visar att olikatolkningar av analysmodellen finns och att det finns fler nackdelar, i användningen avrevisorsrotationen än fördelar i vissa uppdrag.Förslag till fortsatt forskning: Intressanta områden kring olika marknader för revisorer ochskillnader i rotationsregler bland länder utanför EU, har uppmärksammats under studiensgenomförande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)