Sökning: "reglering och yrkesetik"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden reglering och yrkesetik.

 1. 1. Revisorns oberoende - Gränsdragningsproblematik kring revisorns oberoende och dess påverkan på yrkesrollen.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sandy Hanna; Hulya Karatas; [2021-09-10]
  Nyckelord :Revisorns oberoende; oberoendehot; gränsdragningsproblematik; analysmodellen; revisorsrotationen; reglering och yrkesetik;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Revisorns huvudsakliga uppgift är granskning. Granskningen är enviktigt grund för att skapa tillit för externa intressenter och därmed krävs det att revisorernagranskas och kontrolleras för att säkerställa att denne är oberoende. LÄS MER

 2. 2. Revisorers yrkesetiska resonemang i mindre- och större revisionsbyråer : En jämförelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Ida Johansson; Victoria Rydberg; [2021]
  Nyckelord :Auditor; professional ethics; independence of the auditor; size of audit firms; rules of professional ethics; training in professional ethics; organizational culture; Revisor; yrkesetik; revisorns oberoende; revisionsbyråernas storlek; yrkesetiska regler; utbildning inom yrkesetisk; organisationskultur;

  Sammanfattning : Revisorer ställs ofta inför olika yrkesetiska dilemman då olika lösningar måste vägas mot varandra. Revisorns yrkesetiska regler anses då vara ett viktigt hjälpmedel. Det anses dock att ett yrkesetiskt problem inte kan lösas genom endast reglering då det är svårt att med hjälp av regler förhindra oetiskt handlande i praktiken. LÄS MER

 3. 3. Etik, ansvar och legitimitet : En kvalitativ studie om hur PR-konsulter förhåller sig till professionell etik

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Elin Helgesson; [2014]
  Nyckelord :Advocacy; Etik; PR-konsulter; påverkansarbete; Public Relations PR ; Legitimitet; Professionell etik;

  Sammanfattning : Titel: Etik, ansvar och legitimitet - En kvalitativ studie om hur PR-konsulter förhåller sig till professionell etik Författare: Elin Helgesson  Kurs, termin och år: MK032G Medie- och kommunikationsvetenskap GR (C) C-uppsats, HT13, 2013-2014. Antal ord i uppsatsen: 19 468 ord. LÄS MER

 4. 4. Etiska dilemman inom revisorsprofessionen - En studie utifrån FAR SRS yrkesetiska regler

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Therese Gustvsson; Elin Österlund; [2009-01-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Revisorn är en central aktör i kommunikationen mellan företag och intressent. Det är revisorns uppgift att granska den information som företagenkommunicerar till sina intressenter via sin årsredovisning. LÄS MER

 5. 5. Revisorns oberoende -fokus på analysmodellen

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Markus Ohlson; Therése Altengård; Jessica Malmberg; [2007]
  Nyckelord :Oberoende; analysmodellen; reglering; Kreugerkraschen; yrkesetik; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka revisorns oberoende, med fokus på analysmodellen, och vad som påverkat regleringen inom detta område genom tiden. Vi har genomfört en kvalitativ studie med ett deduktivt angreppssätt. LÄS MER