Sökning: "revisorsrotationen"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet revisorsrotationen.

 1. 1. Revisorns oberoende - Gränsdragningsproblematik kring revisorns oberoende och dess påverkan på yrkesrollen.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sandy Hanna; Hulya Karatas; [2021-09-10]
  Nyckelord :Revisorns oberoende; oberoendehot; gränsdragningsproblematik; analysmodellen; revisorsrotationen; reglering och yrkesetik;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Revisorns huvudsakliga uppgift är granskning. Granskningen är enviktigt grund för att skapa tillit för externa intressenter och därmed krävs det att revisorernagranskas och kontrolleras för att säkerställa att denne är oberoende. LÄS MER

 2. 2. Rotationsreglernas kostnader och nytta : Är kostnaderna jämförbara i relation till nyttan?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Elenore Eriksson; Elin Nilsson; [2020]
  Nyckelord :The auditor s independence; The rules of rotation; Agency rotation; Auditor rotation; Isomorphism; Costs; Benefit; Audit; Auditor.; Revisorns oberoende; Rotationsreglerna; Byrårotation; Revisorsrotation; Isomorfism; Kostnader; Nytta; Revision; Revisor.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning förevisar att det finns både för- och nackdelar med rotationsreglerna för revisionsbranschen. Det finns forskare som antyder att revisorns oberoende försämras genom rotationsreglerna och andra forskare påvisar att oberoendet stärks då revisorn inte får en närstående relation med sin klient. LÄS MER

 3. 3. Revisorsrotationens effekter : utifrån revisorers byråtillhörighet och professionella karriär

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Arber Mavriqi; Laila Driman; [2020]
  Nyckelord :Mandatory audit rotation; audit tenure; audit firm affiliation; audit quality; experience; Revisorsrotation; revisionskvalité; revisionsuppdrag; effekter; byråtillhörighet; erfarenhet;

  Sammanfattning : Regleringen gällande revisorsrotationen syftar till att stärka revisorers oberoende men tidigare forskning har dock påvisat diverse påföljder som kan anses som både negativa och positiva för revisorernas arbete. Således förekommer det många oeniga resultat angående revisorsrotationens olika effekter i den tidigare forskningen. LÄS MER

 4. 4. Revisorsrotation och dess konsekvenser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Maria Pålsson; Beatrice Stenqvist; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: En revisor ska agera med objektivitet, integritet och professionell skepsis, något som riskerar att hotas vid en lång uppdragstid. För att säkerställa revisorns oberoende har regler om revisorsrotation införts. Rotationsregler har funnits i Sverige sedan 2009, och har sedan dess utvecklats. LÄS MER

 5. 5. Revisorsrotationens påverkan på revisionskvaliteten : En studie om införandet av den obligatoriska revisorsrotationen år 2009 och dess effekter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marcus Rosengren; Linda Savérus Häggqvist; [2017]
  Nyckelord :Revisorsrotation; revisionskvalitet; revisorns oberoende; abnormal working capital accruals;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar undersöka hur införandet av obligatorisk revisorsrotation i Sverige år 2009 påverkade revisionskvaliteten. Tre olika hypoteser, som besvaras med tre olika statistiska tester, konstrueras. Hypoteserna formas efter resultatförväntningar baserade på tidigare forskning inom ämnet och Agentteorin. LÄS MER