Rättvisa och likvärdiga betyg - ¿Una posibilidad? På vilket sätt går det att ha en likvärdig bedömning i ämnet spanska med dagens formulering av uppnåendemålen?

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning: SyfteVårt syfte var att undersöka huruvida det går att ha en likvärdig bedömning i ämnet spanska med dagensformulering av uppnåendemålen i den nationella kursplanen för moderna språk. Vidare ville vi undersöka hurden av Skolverket förväntade lokala planeringen av den nationella kursplanen ser ut och vilka strategier lärarnaanvänder sig av för att säkerställa en likvärdig bedömning i ämnet spanska. Dagens formulering avuppnåendemålen i moderna språk ger ett stort utrymme för tolkning. Tanken är att formuleringarna ska geutrymme för att lokalt kunna planera och anpassa undervisningen utifrån de lokala förutsättningarna. Ur ettlikvärdighetsperspektiv uppstår dock problemet, som vi såg det, just vid tolkningen av målen. Vi frågade oss huren likvärdig bedömning ska kunna existera med olika tillvägagångssätt och med uppnåendemål som gerutrymme för subjektiva tolkningar.MetodVi använde oss av två metoder - dokumentanalys och intervjuer. Vår dokumentanalys bestod av elva lokalaplaneringar av kursplanen i moderna språk. Vi analyserade var och en av dem för att se huruvida de följeruppnåendemålen i kursplanen och jämfört planeringarna sinsemellan. Vi valde att utgå från SkolverketsAllmänna Råd för att se om de lokala planeringarna stämde överens med förväntningarna på hur arbetet på lokalnivå ska bedrivas. För att förstå hur lärarna resonerade kring ämnet och ta reda på vilka strategier de använde sigav gjorde vi fyra intervjuer.ResultatVårt resultat visade att så som uppnåendemålen ser ut idag skulle man kunna närma sig en likvärdig bedömningom det fanns praktiska förutsättningar. Den främsta nyckeln för att nå dit är genom samarbete, vilket brister ute iverksamheterna. Problemet med formuleringarna är, enligt oss, att en subjektiv tolkning av målen riskerar att blidominerande vid bedömningen. Svaret på vårt syfte blev att en likvärdig bedömning i ämnet spanska med dagensformulering av uppnåendemålen kan, som vi ser det bara uppnås genom samarbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)