Medarbetarnas upplevelse av olika ledarskapsstilars påverkan på den psykosociala arbetsmiljön : En litteraturstudie baserat på personalen inom sjukvården

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Introduktion: Arbetsmiljö är en individs fullständiga, sammanställda, fysiska och psykiska upplevelseav en arbetsplats. Den psykosociala arbetsmiljön kännetecknas av psykiska arbetsmiljöfaktorer som stress, arbetsbelastning och ledarskap. Inom forskning är transformerande, transaktionellt samt laissezfairledarskap de tre vanligaste identifierande ledarskapsstilarna.Syfte: Syftet bakom studien är att ge en samlad bild på hur transformerande, transaktionellt samt laissezfairledarskap upplevs för medarbetarna inom sjukvården ur ett psykosocialt arbetsmiljöperspektiv.Detta görs för att visa vikten av ledarskapet och följdeffekterna av en negativt upplevd psykosocialarbetsmiljö.Metod: Studien utgår från en systematisk litteraturstudie med en innehållsanalys som genomförts på deartiklar som funnits. Vidare har databaserna Pubmed samt WorldCat använts för artikelsökning.Resultat: Resultatet visar att ledarskapsstilarna har en signifikant skillnad på upplevelsen av denpsykosociala arbetsmiljön där transformerande ledarskap visar på flest faktorer för att skapa en positivupplevelse av den psykosociala arbetsmiljön. Medan det transformerande ledarskapet bidrar medempowerment och god kommunikation så skapar det transformerande ledarskapet en utmattning pågrund av de höga organisatoriska och ekonomiska mål. Laissez-fair visas bidra till osäkerhet och lågtengagemang bland arbetstagarna.Slutsats: Upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön påverkades signifikant av ledarskapet som utövades inom sjukvården där studiens resultat var förenligt med tidigare forskningsresultat inomområdet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)