Sökning: "Ledarskapsstilar"

Visar resultat 1 - 5 av 131 uppsatser innehållade ordet Ledarskapsstilar.

 1. 1. Det situationsanpassade ledarskapet : En studie av det situationsanpassade ledarskapet hos första linjens operativa ledare

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Max Eggeling; [2021]
  Nyckelord :Hersey; Blanchard; Situationalism; Det situationsanpassade ledarskapsteorin; SLT; Första linjens ledarskap; leadership; situational leadership; Hersey Blanchard; front line; operational leadership; LASI-Self;

  Sammanfattning : Denna studie av första linjens situationsanpassade ledarskap uppvisar mångalikheter mellan respondenternas beslutsfattande, nivå av anpassningsbarhet ocheffektivitetsvärdering uppmätta efter Hershey och Blanchards ledarskapsmodell(SLT-Modellen) trots deras vitt skilda verksamhetsområden med första linjensoperativa ledarskap som gemensam nämnare.Denna studie påvisar att utifrån SLT-modellen och studiens respondenter att derasledarskap i första hand inte påverkas av de varierande organisationsstrukturella,kulturella eller geografiska miljöer de verkar i, utan främst av faktorer tillhörande ensituationsanpassad och aktivitetsstyrd verksamhet under med inslag av hög stressoch risk med tydliga regelverk. LÄS MER

 2. 2. Leadership Contribution to Organizations During Pandemic Disruption : a case Study of Private Swedish Organizations

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Ismail Fakhro; [2021]
  Nyckelord :challenges; disruption; leadership; opportunities; organizations; pandemic; ledarskap; möjligheter; organisation; pandemi; störningar; utmaningar;

  Sammanfattning : Organizations globally faced a disruption throughout the pandemic outbreak from December 2020 onwards. Following the outbreak, regulations and measurements to stop the Covid-19 have been imposed on some sectors, while they remained as recommendations in others. LÄS MER

 3. 3. Medarbetarnas förväntningar på ledarskapet och de faktorer som främjar produktivitet inom organisationer.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Sara Wapner; [2021]
  Nyckelord :Leadership styles; leadership; leaders; employees; situations-adapted leadership; transformative leadership; transactional leadership; productivity; Ledarskapsstilar; ledarskap; ledare; medarbetare; situationsanpassat ledarskap; transformativt ledarskap; transaktionellt ledarskap; produktivitet;

  Sammanfattning : Ledarskap är ett väl studerat område som många forskare tagit sig an. Bergengren (2003) menar att ledarskap är en process som syftar till att en ledare ska påverka andra att nå ett gemensamt mål. LÄS MER

 4. 4. Ledarskap på distans : Hur påverkar ledarskapsstilar anställdas prestation under distansarbete?

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Wenwen Qiu; Arij Abdisalam; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Distansarbete har blivit allt vanligare i samhället, speciellt under 2020då det har varit utbrott av Covid-19. Hur en god arbetsprestation kanupprätthållas även vid distansarbete blir en utmaning både för ledareoch medarbetare. LÄS MER

 5. 5. Generationsanpassat ledarskap : En studie om generationers behov av ledarskap

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Jessika Eriksson; Sophia Fyhr; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vi har genomfört denna undersökning i syfte att undersöka om teorier angående generationsforskning stämmer. Vi vill även få en djupare förståelse angående vad olika generationer vill ha samt behöver för typ av ledarskap. LÄS MER