Sökning: "kapitalvaror"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet kapitalvaror.

 1. 1. Ägarförbehåll och verksamhetsöverlåtelser - En utredning av möjligheten att förbehålla sig äganderätten till en verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johanna Bröme; [2021]
  Nyckelord :förmögenhetsrätt; sakrätt; säkerhetsrätt; krediträtt; ägarförbehåll; äganderättsförbehåll; förbehållsklausuler; företagsöverlåtelser; verksamhetsöverlåtelser; företagsförvärv; retention of title clause; business transfer; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In the market of capital goods, a retention of title clause is a common and easy way for a creditor to get security for the payment. The purpose of this thesis is to investigate the possibilities for a seller of a business to use a retention of title clause, and get indefeasible protection, when he or she sells the business. LÄS MER

 2. 2. Jeffree Star och kapitalet : En semiotisk analys om klass och smak utifrån Bourdieu

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ava Hanning; [2021]
  Nyckelord :semiotik; Bourdieu; dosa; kapital; instagram; self-branding; visuell kommunikation; Louis Vuitton; Hermès;

  Sammanfattning :  Syftet med studien är att genom en kvalitativ semiotisk analys se på vad som definierar god smak. Utifrån Bourdieeus (1986) teorier om klass och smak vill jag se på Jeffrree Stars kapital och undersöka vilka markörer det finns för god smak. LÄS MER

 3. 3. Har CSR en påverkan på lönsamhet?

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Umaya Paranavithana; [2020]
  Nyckelord :CSR; lönsamhet; ROA; Miljö; Hållbarhet;

  Sammanfattning : Syfte: Denna uppsats undersöker sambandet mellan Corporate Social Responsibility (CSR) och lönsamhet, mätt i Return on Assets (ROA) för svenska börsnoterade företag. Tidigare forskning har resulterat i motstridiga resultat och därför är det intressant att undersöka om det finns ett samband mellan CSR och ROA under en fyra årsperiod, samt på branschnivå. LÄS MER

 4. 4. Coworking – När är det fördelaktigt? : En jämförelse mellan coworking och traditionella kontor

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Måns Johansson; Malin Strömberg; [2019]
  Nyckelord :Coworking; Flexible offices; Profitability; Offices; Tenants; Coworking; Flexibla kontor; Lönsamhet; Kontorslokaler; Hyresgäster;

  Sammanfattning : Under senare år har efterfrågan på flexibla avtal ökat på den svenska kontorsmarknaden, vilket har banat väg för ett nytt kontorskoncept - coworking. Konceptet, som är snarlikt kontorshotell, bygger på filosofin om att kapitalvaror och tjänster ska delas mellan parter. LÄS MER

 5. 5. Prognostisering av efterfrågan : En studie om prognosmodeller för kapitalvaror.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Fredrik Landelius; Axel Olsson; Rasmus Tandrup; [2016]
  Nyckelord :Kapitalvaror; efterfrågeprognoser; tidsserieanalys; prognosavvikelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: För att företag ska kunna upprätthålla servicenivåer mot kund till så låg kostnad som möjligt krävs det en effektiv styrning av materialflödet. För att lyckas med detta krävs det att information om en marknad görs tillgänglig så tidigt som möjligt så att företag kan balansera förhållandet mellan sina tillgångar och en marknads efterfrågan. LÄS MER