Funktioner, semantiskt innehåll och genrespecifika drag i boktitlar översatta från engelska till svenska

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Sammanfattning: I denna uppsats undersöks boktitlar översatta från engelska till svenska genom att studera vilka funktioner titlarna uppfyller, vilket semantiskt innehåll titelparen uppvisar och om det finns någon skillnad i genrerna när det gäller funktioner samt det semantiska innehållet. Undersökningens resultat gällande funktioner visar att majoriteten av titlarna uppfyller den distinktiva funktionen (att titeln är unik), att större delen av titlarna uppfyller den metatextuella funktionen (att titeln kan identifieras som en boktitel), att ett fåtal av titlarna uppfyller den fatiska funktionen (titelns längd), att ett övervägande antal av titlarna uppfyller den referentiella funktionen (ge information om den tillhörande texten) och att en minoritet av titlarna uppfyller den expressiva funktionen (titeln förmedlar författarens personliga tanke). Angående det semantiska innehållet i engelska och svenska titelpar visar undersökningen att nästan hälften av titelparen uppvisar en semantisk identitet, vilket innebär att titelparen är identiska. En fjärdedel av titelparen uppvisar en semantisk likhet, vilket innebär att det finns en likhet mellan titelparen. Drygt en fjärdedel av titelparen uppvisar en semantisk skillnad, vilket innebär att det är svårt att se en koppling mellan titelparen. En slutsats är att resultatet skiljer sig från tidigare forskning och det kan troligast beror på att de litterära verk som har studerats kommer ifrån andra tidpunkter, men även att de olika genrer som har studerats.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)