Sökning: "bemötande av patienter"

Visar resultat 1 - 5 av 1605 uppsatser innehållade orden bemötande av patienter.

 1. 1. Injektioner med antipsykotika inom hemsjukvården BMSS – patientens perspektiv

  Magister-uppsats,

  Författare :Claes Öhlander; Louise Lindfors Kjellberg; [2024-02-12]
  Nyckelord :Bemötande; Injektion; Psykofarmaka; Tvång; Hemsjukvård; Personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Injektionsbehandling med antispykotika ges som symtomlindrande behandling inom psykiatrin, både till de som lider av psykossjukdom eller för att minska svängningarna mellan hypo-/hypermani och depression vid bipoläritet. Patienter som är inskrivna i hemsjukvården BMSS, Boende Med Särskild Service, får ofta dessa injektioner i sitt hem. LÄS MER

 2. 2. BAKTERIER SYNS INTE Sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter bärande av multiresistenta bakterier. En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Victoria Englund; Amelia Stenberg; [2024-01-30]
  Nyckelord :Aseptik; evidensbaserad vård; kunskap; MRB; personcentrerad vård; rutiner; upplevelser; utbildning; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Multiresistenta bakterier (MRB) är bakterier som har skapat resistens mot antibiotika. Antibiotikaresistens har blivit ett globalt problem som leder till att vissa infektioner blir allt svårare att behandla. Problemet har också blivit alltmer omtalat, och det arbetas aktivt för att förhindra fortskridande utveckling. LÄS MER

 3. 3. OMVÅRDNAD RELATERAD TILL RELIGIOSITET OCH ANDLIGHET. En litteraturöversikt om patienters upplevelser inom psykiatrin

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Mariella Bewick; Raquel dos Santos; [2024-01-26]
  Nyckelord :Holistiskt synsätt; Livsvärld; Omvårdnad; Psykisk Ohälsa; Religiositet och andlighet.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem som ökar både bland unga och vuxna i Sverige och diagnosgruppen är den enskilt största. Trots utveckling inom psykiatrisk vård har livskvalitén för personer med psykiska funktionshinder inte förbättrats. LÄS MER

 4. 4. HUR PATIENTERS LIVSKVALITÉ PÅVERKAS AV HUMANT PAPILLOMVIRUS MED GENITAL TROPISM. En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Vanja Adbo Nicholls; Linnea Ramsö; [2024-01-26]
  Nyckelord :Livskvalitet; Humant papillomvirus; Påverkan; Stigma; Lidande.;

  Sammanfattning : Syfte: Studien syftar till att undersöka hur patienters livskvalitet påverkas av att vara bärare av humant papillomvirus med genital tropism. Bakgrund: Humant papillomvirus (HPV) är en av världens högst förekommande sexuellt överförbara sjukdomar och cirka 80% av befolkningen blir smittade vid något tillfälle i sitt liv. LÄS MER

 5. 5. När kurativ behandling inte är möjligt - en kvalitativ intervjustudie om hur patienter med obotlig övre gastrointestinal cancer upplever bästa understödjande behandling (BSC)

  Magister-uppsats,

  Författare :Johan Ekström; Sophia Alektoridis; [2024-01-25]
  Nyckelord :palliativ vård; best supportive care; information; kommunikation; symtomhantering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Allt fler patienter idag är i behov av palliativ vård. Patienter med obotlig övre gastrointestinal (ÖGI) cancer på Sahlgrenska Universitetssjukhuset erbjuds i dag vårdformen bästa understödjande behandling (BSC). BSC är en palliativ behandling utan livsförlängande åtgärder och som även ges på symtombasis. LÄS MER