Sjuksköterskors kommunikation med afasidrabbade patienter : -En Integrerad Litteraturstudie-

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Afasi innebär att den drabbade får svårigheter att uttrycka sig i tal och skrift relaterat till hjärnskada. Afasi uppstår vanligtvis genom en skada i den vänstra hjärnhalvan som är dominant för språklig funktion. Den språkliga funktionen är lokaliserad i två olika strukturer, Brocas area samt Wernickes area. Förutom stroke kan afasi även uppkomma på grund av tumörer, infektioner i hjärnan, demenssjukdomar och hjärnskador orsakade av trauma. De kommunikationssvårigheter som drabbar patienten kan leda till känsla av meningslöshet och frustration. Därför är det viktigt att som sjuksköterska ha ett bra samspel med patienten, där kommunikation utgör en viktig omvårdnadsaspekt för patientens rätt till god vård. Ett bra samspel, kommunikation och bemötande kan leda till att patienten upplever känsla av sammanhang. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att undersöka sjuksköterskors kommunikation med afasidrabbade patienter.  Metod: En integrerad litteraturstudie baserad på nio vetenskapliga artiklar med både kvantitativ och kvalitativ ansats. Artiklarna har inhämtats från databaserna PubMed och Cinahl.  Resultat: Analysen gav upphov till ett resultat bestående av tre huvudkategorier samt sju underkategorier. De tre huvudkategorierna var: Samtalets utformning, Samtalsmiljö och kunskap samt Utbildning om kommunikation vid afasi. De sju underkategorierna bestod av: Kommunikationsplan, Kommunikationsstrategier, Verbal kommunikation och fonetik, Kroppsspråk och icke-verbal kommunikation, Kommunikativa hjälpmedel Stress och Den fysiska miljön. Slutsats: Idag finns mycket forskning kring afasi, men väldigt lite om de kommunikationsstrategier som har betydelse för ett fungerande samspel mellan sjuksköterska och patient. Framtida forskning bör fokusera på att öka kunskapsnivån inom kommunikationsstrategier.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)