De bortglömda barnen i beredandet av tvångsvård : Om bristande rättssäkerhet och föräldrars normalitet i tillämpningen av LVU.

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier; Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

Sammanfattning:

Vi har i denna studie använt oss av ett kvalitativt angreppssätt för att undersöka 19 domar gällande ”barn som far illa” enligt 2§ lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Studiens syfte var att undersöka hur Socialnämnden i sina yttranden till Förvaltningsrätten argumenterar för tvångsvården. Studien har inspirerat av diskursanalys som metod och teori samt applicerat det teoretiska begreppet normalitet som ett analytiskt verktyg. Resultatet visar att socialnämnden argumenterar utifrån föräldrars tillkortakommanden och det onormala föräldraskapet i förhållande till barns odefinierade behov. Vidare framkommer att argumentationer förs utifrån lagstiftningen rekvisit för att uppnå rättslig relevans.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)