Kvinnors upplevelser av att genomgå en postpartumdepression : en litteraturöversikt

Detta är en Magister-uppsats från Sophiahemmet Högskola

Sammanfattning: Postpartumdepression drabbar cirka 12–13 procent av alla nyblivna mammor runt om i världen. Symtom på postpartumdepression kan finnas redan under graviditeten eller uppträda efter det att barnet fötts. Relationen mellan mamman och barnet, partner och övriga familjemedlemmar kan påverkas negativt om mamman drabbas av en postpartumdepression. Det är viktigt att som barnmorska ha kännedom om tillståndet för att kunna identifiera symtom samt veta vilka insatser som ska sättas in. För att kunna bidra till en god vård utifrån kvinnornas behov behövs kunskap om kvinnornas upplevelser av att genomgå en postpartumdepression. Studiens syfte var att belysa kvinnors upplevelser av att genomgå en postpartumdepression. Metoden som tillämpades var en litteraturöversikt med systematisk design. Sökningar genomfördes i databaserna PubMed och CINAHL, som resulterade i 15 kvalitativa artiklar. En integrerad analys genomfördes. Resultatet sammanställdes i fyra huvudkategorier: En känslomässig berg- och dalbana, en identitet i förändring, påverkan på relationer och att hitta vägen tillbaka. Att genomgå en postpartumdepression bidrar till upplevelser av identitetsförlust och känslor av ett misslyckande i moderskapet. Kvinnor beskriver en stigmatisering runt postpartumdepression. Problem i anknytning till barnet och med amning påverkar kvinnornas mående. Kvinnorna upplever en mängd olika känslor och vissa mår så pass dåligt att det bidrar till att de har tankar på att skada sig själva eller sitt barn. Brist och betydelsen av stöd visade sig påverka kvinnornas upplevelse av en postpartumdepression. Slutsatsen var att genomgå en postpartumdepression kan drabba vilka kvinnor som helst och då inte bara kvinnan utan påverkar hela hennes familj. Bristen och betydelsen av stöd, både från kvinnans anhöriga samt hälso- och sjukvården är till stora delar kopplade till kvinnans upplevelse av en postpartumdepression. Ett gott socialt och professionellt stöd visade sig vara en grund för återhämtning. Således är både barnmorskans förebyggande arbete och tidiga upptäckt av tillståndet av betydelse för att främja god hälsa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)