Socionomers syn på bemötande i relation till unga vuxna - En kvalitativ studie av socialt arbete i Malmö

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: ”Socionomers syn på bemötande i relation till unga vuxna”. En kvalitativ studie av socialt arbete i Malmö. Examensarbete i socialt arbete 15 högskolepoäng. Malmö universitet: Fakulteten för hälsa och samhälle, institutionen för socionomprogrammet, 2020.Syftet med denna studien är att beskriva hur socionomer bemöter unga vuxna i Malmö. Studien undersöker hur socionomer i Malmö förhåller sig till olika aspekter av bemötande och vilken betydelse bemötandet har, särskilt för att skapa en god relation mellan klienten och den professionelle, samtidigt som uppsatsen belyser utmaningar som socionomer ställs inför i sin arbetssituation. Empirin samlades in genom fem semistrukturerade intervjuer av kuratorer och socialtjänsthandledare. Vidare har jag använt mig av professionsetik, pliktetik och dygdetik som teoretiska utgångspunkter. Den insamlade empirin har analyserats utifrån de tre valda teorierna samt tidigare forskning och bakgrund. Resultatet visar att en god relation byggs genom att socionomen har förståelsen kring bemötandets innebörd och förhåller sig till bemötandet av klienten genom att förstå vikten av kommunikation. Språket, att vara lyhörd, tydlig och respektfull är betydelsefullt i bemötandet. Det framkommer också att socionomen har ett ansvar att följa etiska riktlinjer och förhållningssätt, men samtidigt måste socionomen använda sig av personlig närvaro i sitt relationskapande utan att vara privat. Informanterna bekräftar vikten av att förstå och hantera den makt en socionom ofta besitter i relationen till klienten. Medvetenhet om maktpositionens betydelse i relationen sågs som viktig.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)