Svenska företagsförvärv inom Skandinavien respektive utanför Skandinavien, vart finner aktieägare störst avkastning?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Titel: Svenska företagsförvärv inom Skandinavien respektive utanför Skandinavien, vart finner aktieägare störst avkastning? Seminariedatum: 03/06/2020 Kurs: FEKH89 - Företagsekonomi: Examensarbete i finansiering på kandidatnivå Författare: Philip du Hane, Niclas Stenman och Jacob Rönnhed Handledare: Göran Andersson Nyckelord: Abnormal avkastning, aktieägaravkastning, företagsförvärv, Skandinavien, icke-Skandinavien. Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om det uppkommer någon abnormal avkastning vid annonseringen av ett gränsöverskridande förvärv för aktieägare i det förvärvande svenska företaget. Vidare är studiens bisyfte att undersöka om den abnormala avkastningen skiljer sig åt mellan skandinaviska respektive icke-skandinaviska förvärv och om bakomliggande faktorer skulle kunna förklara resultatet. Metod: Studien antar en deduktiv ansats där en eventstudie har genomförts för att undersöka den abnormala avkastningen. Därefter har oberoende variabler testats mot den kumulativa abnormala avkastningen i en multipel linjär regression för att se om de variablerna kan förklara resultatet. Teoretiskt ramverk: Studien utgår från tidigare studier samt andra teorier så som, agentteorin, hybrishypotesen, synergier, effektiva marknadshypotesen och informationsasymmetri. Empiri: Empiri är baserad på 221 annonseringar om företagsförvärv där 45 av dem är klassade som skandinaviska företagsförvärv och resterande 176 förvärv är icke-skandinaviska. Samtliga förvärv har annonserats under tidsperioden 01/01/2010 till 31/12/2019. Slutsats: Studien presenterar slutsatsen att att det uppstod en abnormal avkastning på cirka 2.4% för det förvärvande företaget under annonseringsperioden men att denna inte var signifikant. Det gick inte heller att påvisa att ett gränsöverskridande förvärv som skett i Skandinavien genererade bättre abnormal avkastning än ett gränsöverskridande förvärv gjorde utanför Skandinavien.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)