Ökad återvinning med en ny design av miljöhus

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

Sammanfattning: Detta arbete visar ett utformningsförslag på ett modernt miljöhus som skall underlätta källsortering av returförpackningar i samhället, baserat på arkitektoniska och tekniska funktioner. Arbetet grundar sig i de växande miljöproblemen som planeten jorden utsätts för, där källsortering och återvinning är två viktiga faktorer som måste utvecklas ytterligare för att kunna bidra till en förminskad klimatförändring. Studien baseras på tidigare framtagna teorier, observationer, enkätundersökningar och intervjuer med sakkunniga. Resultaten visar att ett miljöhus utformat utan fram- eller baksida och utan ingång, underlättar för sortering av avfall.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)