“Vi skulle kunna göra mer”. En kvalitativ studie om hur rättspsykiatrins skötare upplever och förklarar sin roll i den rättspsykiatriska slutenvården

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Syftet med studien var att undersöka hur skötare inom rättspsykiatrisk slutenvård förklarar och upplever sin roll utifrån det dubbla uppdrag av vård och kontroll som lagstiftningen ger, samt att förstå hur det kan komma att påverka rehabiliterings-arbetet med patienterna. Kvalitativ data samlades in genom individuella semi–strukturerade intervjuer med sammanlagt sex skötare, alla arbetandes på samma rättspsykiatriska sjukhus men på olika rehabenheter. En innehållsanalys gjordes för att bearbeta materialet, som vidare analyserades och teoretiserades utifrån teorin om kognitiv dissonans. Studien visade att skötarna upplever det dubbla uppdraget som både oproblematisk och problematisk. En balans mellan närhet och distans till patienten måste finnas – en naturlig del av arbetet som samtidigt skapar utmaningar. Studien visade hur skötarna förklarar arbetet med patienten i termer av familjeliknande relationer och situationer. Liknelsen om föräldraskap användes som ett sätt att skapa mening för det dubbla uppdraget, som i praktiken innebär både omsorg och auktoritet. Studien belyste också hur rehabiliteringsarbetet kan försvåras till följd av resursbrister liksom av att verksamhetens olika mål kan komma att krocka i praktiken, vilket leder till en frustration hos skötarna över att inte kunna bedriva den vård de önskar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)