Sökning: "rättspsykiatrisk slutenvård"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden rättspsykiatrisk slutenvård.

 1. 1. “Vi skulle kunna göra mer”. En kvalitativ studie om hur rättspsykiatrins skötare upplever och förklarar sin roll i den rättspsykiatriska slutenvården

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Julia Hallberg; Matilda Häggqvist; [2021-06-04]
  Nyckelord :rättspsykiatrisk slutenvård; skötare; rehabilitering; kontroll; kognitiv dissonans;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur skötare inom rättspsykiatrisk slutenvård förklarar och upplever sin roll utifrån det dubbla uppdrag av vård och kontroll som lagstiftningen ger, samt att förstå hur det kan komma att påverka rehabiliterings-arbetet med patienterna. Kvalitativ data samlades in genom individuella semi–strukturerade intervjuer med sammanlagt sex skötare, alla arbetandes på samma rättspsykiatriska sjukhus men på olika rehabenheter. LÄS MER

 2. 2. En främmande fågel i en medicinsk värld. En kvalitativ studie gällande hälso- och sjukvårdskuratorer inom rättspsykiatrin

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Matilda Lindqvist; Tove Breiler; [2021-02-05]
  Nyckelord :rättspsykiatrisk vård; medicinskt perspektiv; psykosocialt perspektiv; socionom; hälso- och sjukvårdskurator; kuratorns yrkesroll; kuratorns uppdrag;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa hälso- och sjukvårdskuratorers upplevelser kring sin professionella roll i det rättspsykiatriska fältet samt att undersöka hur kuratorerna betraktar den medicinska behandlingen som sker inom den rättspsykiatriska vården. Frågeställningarna som formulerats utefter studiens syfte är följande; Hur beskrivs kuratorsrollens funktion i förhållande till det rättspsykiatriska fältet? Hur upplever kuratorerna att sitt specifika perspektiv och arbetssätt får spelrum i sammanhang där de verkar? Hur beskriver kuratorerna att de betraktar den medicinska behandling som sker inom den rättspsykiatriska vården? Hur upplevs den medicinska behandlingen i relation till psykosociala insatser? För att besvara frågeställningarna har en kvalitativ metod använts med ambition till ett induktivt förhållningssätt. LÄS MER

 3. 3. Att vårda med stöd av tvångsvård : Sjuksköterskans upplevelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Ebba Olsson; Ida Larsson; [2021]
  Nyckelord :psykiatrisk tvångsvård; sjuksköterska; upplevelse; vårdande;

  Sammanfattning : Den psykiska ohälsan i världen ökar och vid psykisk ohälsa och sjukdom kan behovet av psykiatrisk tvångsvård finnas. Detta ifall patienten har ett behov av sådan vård. Psykiatrisk tvångsvård kan utföras genom flera olika lagar. Inom slutenvården vårdar sjuksköterskan patienter via lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). LÄS MER

 4. 4. Det rättspsykiatriska vårdandet : Litteraturstudie om patientens upplevelse av rättpsykiatrisk vård

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Nathalie Beckvid; Amanda Winberg; [2021]
  Nyckelord :Forensic psychiatry; nurse; participation; experience; safety; Delaktighet; patientupplevelser; rättspsykiatri; sjuksköterska; trygghet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Rättspsykiatrisk slutenvård är en komplex vårdform där dengrundutbildade sjuksköterskans uppgift, förutom att ge god omvårdnad och stöd,är att vakta, förvara och skydda patienter som är överlämnade av domstol enligtsvensk lag. Syfte: Syftet med litteraturstudien är att få en förståelse över hurpatienterna upplever den rättspsykiatriska vården och vilken betydelse relationeroch miljö har för rehabilitering. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans användande av sin kompetens inom Rättspsykiatrisk slutenvård

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Josefine Olin; Hanna Tunér; [2021]
  Nyckelord :Development; holistic perspective; knowledge; nursing; qualitative content analysis; Helhetsperspektiv; kunskap; kvalitativ innehållsanalys; omvårdnad; utveckling;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskan inom den rättspsykiatriska vården ser sitt arbete som mångfacetterat. I tidigare forskning framkommer de förväntade kompetenserna hos sjuksköterskan inom rättspsykiatri och även kompetensbeskrivningen beskriver vilka kompetenser sjuksköterskan förväntas besitta. LÄS MER