Utvärdering av en personcentrerad och gruppbaserad egenvårdsutbildning för personer med typ 2 diabetes -Hur påverkas välbefinnande, egenvårdsförmåga och stöd för egenvård?

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Typ 2 diabetes är en vanligt förekommande sjukdom med framtida risker för komplikationer. Hälso- och sjukvården behöver därför utveckla effektiva metoder för att minska dessa risker. Egenvårdsförmågan är viktig för att bibehålla hälsan hos dessa personer och en viktig uppgift för diabetessjuksköterskan är att stärka denna förmåga genom att erbjuda egenvårdsutbildning. Syfte: Att utvärdera en personcentrerad och gruppbaserad utbildning för personer med typ 2 diabetes avseende välbefinnande, egenvårdsförmåga och stöd för egenvård. Metod: Studien var en pilotstudie med en mixed-method design. Egenvårdsutbildningen bestod av fem träffar där sju personer med typ 2 diabetes deltog. Datainsamlingen gjordes med hjälp av NDR:s Diabetesenkät, HbA1c-provtagning, utvärderingsenkät samt fokusgruppdiskussion. Utvärderingsenkäten analyserades deskriptivt och fokusgrupp-diskussionen analyserades med en summativ innehållsanalys. Resultat: Utvärderingen av den personcentrerade och gruppbaserade egenvårdsutbildningen visade att den påverkade välbefinnande, egenvård och stöd för egenvård på olika sätt hos deltagarna. Hos majoriteten skedde en förändring i positiv eller oförändrad riktning avseende välbefinnande (5 av 7), egenvårdsförmåga (6 av 7) och stöd för egenvård (7 av 7). HbA1c påverkades endast marginellt, men alla deltagarna låg under sitt målvärde efter egenvårdsutbildningen. Slutsats: Personcentrerad och gruppbaserad egenvårdsutbildning kan ha positiva effekter vad gäller välbefinnande, egenvårdsförmåga och stöd för egenvård. De utvärderingsmetoder som använts i studien visar att en förändring skett hos deltagarna efter egenvårdsutbildningen och att de var nöjda med denna typ av utbildning. Utvärderingsenkäten och fokusgruppdiskussionen visar att deltagarna fått ökat välbefinnande, bättre egenvårdsförmåga och upplever att de får stöd för egenvård. Egenvårdsutbildningen behöver dock utvärderas i en fullskalig studie för att kunna påvisa vetenskaplig evidens för dess effekter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)