Ungas inställning till alkohol : En jämförelse av två unga flickors berättelser

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete

Författare: Alexandra Eriksson; [2012]

Nyckelord: Alkohol; tonåringar; identitet; genus; flickor;

Sammanfattning: Enöppen inställning till alkoholkonsumtion under ungdomsåren kan varaproblematiskt då forskning visar på att konsumtionen kan ha ett samband medalkoholproblematik i vuxen ålder, ungdomar i dag har en väldigt positivinställning till alkohol och det ses ibland inte som ett problem att drickaalkohol. Det är därför viktigt att forskning fokuseras kring ungdomarsidentitetsskapande och behov av grupptillhörighet då alkoholen ofta har ettstarkt symbolvärde i dessa processer. Alkoholen som symboliskt hjälpmedel kandock innebära något positivt. Ungdomar skapar grupper, gemenskap och får nyamöjligheter med alkoholens hjälp. Syftet med denna studie var att jämföra ungaindividers berättelser kring alkohol. I studien jämförs och studeras tvåflickors berättelser kring hur alkoholen som ett symboliskt hjälpmedel spelarin i deras liv. Studien utgår från en kvalitativ ansats ochdatainsamlingstekniken är semistrukturerade intervjuer. Resultatet visadetydligt att alkohol har olika betydelse för olika individer även om mängden avden stora gruppen ungdomar har samma mönster kring konsumtionen av alkohol.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)