Sjuksköterskors upplevelser av att handleda studenter : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

Sammanfattning: Bakgrund: Sjuksköterskor har en viktig roll vid handledning av sjuksköterskestudenter, då studenter självständigt ska kunna ge en god omvårdnad i deras framtida yrkesroll. För att handledningen ska kunna bli optimal, behövs kunskap om hur sjuksköterskor upplever rollen som handledare för studenter. En väl fungerande handledning kan förbättra kommunikationen i teamet och öka patientsäkerheten. Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att handleda studenter. Metod: Litteraturstudien baserades på 12 vetenskapliga artiklar av kvalitativ metodik. Två olika databaser användes vid sökningen av artiklarna, där båda var fokuserade inom omvårdnad. För att analysera artiklarna applicerades metoden innehållsanalys. Resultat: Tre huvudkategorier och nio underkategorier presenterades. Huvudkategorierna som identifierades var; Stärkande för profession och undervisande roll, Hindrande omständigheter för handledning och Utmanande faktorer vid handledning. Resultatet visade att rollen som handledare gynnade sjuksköterskors kompetens. Det framkom även att handledarrollen upplevdes vara underskattad och att det förekom bristande stöd från kollegor, ledning samt lärosäte. Utmanande upplevelser handlade om att kunna anpassa tiden, hantera studenternas olika kunskapsnivåer och attityder. Konklusion: Handledares förberedelse för rollen, tid för att handleda och stöd från kollegor samt lärosäte är av betydelse för handledningen. Sjuksköterskors upplevelser av handledning är dels beroende av relationen med studenten och dels av samarbetet med övriga i teamet. Sjuksköterskan kan genom en reflektiv kommunikation bidra till en god samverkan i team och tillsammans med samtliga medlemmar tillgodose patientens unika behov.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)