Lärarnas attityder till att använda formativ bedömning : En studie om hur lärare använder formativ bedömning i ämnet svenska med fokus på skrivutveckling

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

Sammanfattning: Vår arbetslivserfarenhet är att lärares bedömning präglas i stor omfattning av summativ karaktär. Med utgångspunkt från detta är syftet med examensarbetet att undersöka vad lärare besitter för attityder, upplevelser och erfarenheter gentemot formativ bedömning i svenskundervisningen med fokus på skrivutveckling. Undersökningen är både av kvantitativ och kvalitativ art. Data samlades in via enkäter från två lärargrupper på Facebook. Det teoretiska perspektiv som legat till grund för studien var det sociokulturella perspektivet med fokus på begrepp såsom till exempel stöttning, zonen för den proximala utvecklingszonen och mediering. Resultatet i vår studie visade att lärarna i stor omfattning hade en positiv syn till att använda sig av formativ bedömning. Lärarna poängterade betydelsen av variation i undervisningen där olika bedömningsmetoder och arbetssätt synliggjordes. Det åskådliggjordes positiva och negativa aspekter med tillämpningen av formativ bedömning, där till exempel tidsaspekten var av betydande faktor. Avslutningsvis framhävde lärarna att formativ bedömning genererar i positiva effekter på elevernas skrivutveckling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)