Värdegrundens (o)synlighet i läromedel

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen är att utifrån de tre diskrimineringsgrunderna etnicitet, sexuell läggningsamt funktionsnedsättning undersöka och normkritiskt granska om och hur skolans värdegrund och uppdrag återspeglas i några av de läromedel som används på kurser i svenska som andraspråk för nyanlända elever i årskurs 4-6 och kurs B på SFI. Undersökningen syftar också till att visa huruvida det finns skillnader mellan läromedlen som används på SFI och i grundskolan. Undersökningen utgår från socialkonstruktivistisk teori och har ett normkritiskt perspektiv. I resultatanalysen har kvantitativ metod används genom en sammanställning av bilder i tabellformat. Resultatet har analyserats med en semiotisk analys och visar att framför allt sexuell läggning och funktionshinder är kraftigt underrepresenterade eller helt osynliga i samtliga läromedel vilka därmed bidrar till diskriminering. Vissa skillnader förekommer mellan läromedlen främst gällande etnicitet, där representationen är större och till synes mer genomarbetad i läromedlen för åk 4-6.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)