Sökning: "läromdel"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet läromdel.

 1. 1. Värdegrundens (o)synlighet i läromedel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Malin Nilsson; Sofia Ström; [2020-04-15]
  Nyckelord :läromdel; svenska som andraspråk; SFI; iskrimineringsgrunderna; representation; normkritik;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utifrån de tre diskrimineringsgrunderna etnicitet, sexuell läggningsamt funktionsnedsättning undersöka och normkritiskt granska om och hur skolans värdegrund och uppdrag återspeglas i några av de läromedel som används på kurser i svenska som andraspråk för nyanlända elever i årskurs 4-6 och kurs B på SFI. Undersökningen syftar också till att visa huruvida det finns skillnader mellan läromedlen som används på SFI och i grundskolan. LÄS MER

 2. 2. Nomp - Heltäckande eller deltäckande? : En fenomenografisk studie om lärares uppfattningar av det digitala läromedlet Nomp

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Lisa Franzén; Carolina Hult; [2020]
  Nyckelord :Digitala läromdel; Lärare; Matematiska förmågor; Nomp;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra till ökad kunskap kring det digitala läromedlet Nomp. Mer specifikt hur lärare anser att Nomp går att använda i undervisningen, samt om Nomp ger eleverna möjlighet att öva på de fem matematiska förmågorna. LÄS MER

 3. 3. Drottning Kristina : En kvalitativ analys av läromdel för mellanstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Mikael Andersson; Gustav Lind; [2017]
  Nyckelord :Analys; läromedel; historia; historiemedvetenhet; drottning Kristina;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att undersöka på vilket sätt läromedlens beskrivning samt framställning av historia påverkar individers historiemedvetande. Det här har gjorts genom att analysera sex läromedel i historia med inriktning på mellanstadiets årskurser 4-6, utifrån en innehållsanalys. LÄS MER

 4. 4. Att använda Google Earth i geografiundervisningen i årskurs 5 – en kritisk granskning av dagens läromdel och en argumentation för G.E som pedagogiskt verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Amanda Weimarck; [2009]
  Nyckelord :Fördelning; Google Earth; Hållbar utveckling; Kartografi; Sociokulturell teori; Verklighetsbaserat lärande; Visualitet; Autenticitet;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att argumentera för ett verklighetsbaserat lärande inom geografiämnet för årskurs 5. Som ett pedagogiskt verktyg för detta ändamål prövar och diskuterar jag sökmotorn Google Earth (GE) och visar genom 4 exempel hur man kan använda detta verktyg. LÄS MER