Sökning: "Mikael Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 128 uppsatser innehållade orden Mikael Andersson.

 1. 1. Vägledande värderingar. Styrning utan ekonomiska incitament

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mikael Andersson; Tobias Andersson; [2018-08-27]
  Nyckelord :organisationskultur; värderingar; värderingsstyrning; motivation; motivationsfaktorer; management; ungdomsförbund; politik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Deliberativt arrangerad undervisning – En översikt : En systematisk litteraturstudie om deliberativt arrangerad undervisning om demokrati och medborgarbildning i samhällsundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Mikael Andersson; [2018]
  Nyckelord :Deliberative education; civic; deliberative classroom; deliberative teaching;

  Sammanfattning : This overview can be summarized as a systematic literature study regarding deliberately arranged teaching about democracy and civic in social education. There is immersive research about deliberation since the 1990´s around deliberative democracy and in which way this model can be used in a classroom with the purpose of forming students into good citizens. LÄS MER

 3. 3. Tillit i mötet mellan sjuksköterska och patient med beroende : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Mikael Tegnér; Niklas Andersson; [2018]
  Nyckelord :Beroende; Professionellt ansvar; Sjuksköterska; Sjuksköterska-patientrelationer; Tillit;

  Sammanfattning : Bakgrund Under år 2013 beräknades sammanlagt 363 000 personer av Sveriges befolkning ha ett beroende av alkohol eller narkotika. Dessa personer utsätts för stigmatisering och undviker att berätta om sina problem eller söka vård på grund av rädsla och bristande tillit till vården. LÄS MER

 4. 4. Intern kommunikation, en bro mellan arbetsro och framtidstro : Visuell kommunikation i en digitaliserad värld

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Mikael Jansson; Johan Andersson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen var att redogöra för hur organisationer arbetar med intern kommunikation och belysa om bristen på personliga möten mellan medarbetare av olika slag påverkar kommunikationen. Samt ge en djupare förståelse i hur kommunikation uppfattas och tolkas på olika nivåer inom organisationer för att förbättra effektivitet, måluppfyllelse, motivation och engagemang hos medarbetarna. LÄS MER

 5. 5. Diskrepans mellan teoretiska utsikter och verklighetens applikation av verkligt värde

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mikael Zago; Gustav Westman; Markus Andersson; [2018]
  Nyckelord :Fair Value; Accounting Standards; IFRS; PPE Property; Plants and Equipment ; Historic Cost; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Diskrepans mellan teoretiska utsikter och verklighetens applikation av verkligt värde Seminariedatum: 1 juni 2018 Ämne/kurs: FEKH69, Examensarbete kandidatnivå i redovisning, 15 högskolepoäng Författare: Markus Andersson, Gustav Westman, Mikael Zago Handledare: Kristina Artsberg Nyckelord: Fair Value, Accounting Standards, IFRS, PPE (Property, Plants and Equipment) och Historic Cost Syfte: Syftet är att utreda varför det finns en diskrepans mellan teoretisk uppfattning och vad praktiker anser problematiskt angående användningen av verkligt värde och dess egenskaper. Teoretiska perspektiv: Det teoretiska perspektivet bygger på begreppen relevans, tillförlitlighet, jämförbarhet och begriplighet som presenteras i IASB:s föreställningsram, agentteorin samt positiv redovisningsteori och dess huvudhypoteser samt tidigare forskning på området. LÄS MER