Missing People Sweden : Om en ideell förenings organisation, engagemang & verkan i samhället

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

Sammanfattning:

I denna uppsats har vi undersökt frivillighetsorganisationen Missing People Sweden. Det är en volontärorganisation som anordnar skallgångar efter försvunna personer. Organisationen har varit väldigt framgångsrik med sitt arbete och uppmärksammats en hel del i media. Idag är Missing People Sweden en riksomfattande organisation med verksamhet över hela landet. Denna uppsats består av en kvalitativ metodkombination med personliga intervjuer från volontärer som arbetar inom organisationen samt av deltagande observationer vid en skallgång. Syftet har varit att: A) Definiera Missing People Sweden som organisation. B) Identifiera viktiga faktorer bakom deras framgångar. C) Närmare undersöka varför har volontärerna valt att engagera sig just i denna organisation. D) Samt vad Missing People Sweden fyller för funktion i samhället med sitt arbete. En hermeneutisk ansats har använts för att tolka resultatet och analysera materialet. Analysen visade att Missing People Sweden är att definieras som någon slags "hybrid organisation" och att tre faktorer legat bakom Missing People Sweden framgångar, vilka har varit deras organisationsstruktur, media och samverkan med polisen. Motivationen bakom volontärernas deltagande var den försvunne personens anhöriga och deras lidande. Missing People Sweden har vuxit till att bli en enorm samhällsresurs som utför det arbete myndigheter som polisen inte har tillräckligt med resurser för att klara av.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)