Att vara förberedd inför en naturkatastrof – En intervjustudie med sjuksköterskestudenter i Indonesien

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Naturkatastrofer dödar ca. 90 000 människor varje år, och flera miljoner drabbas årligen. Naturkatastrofer definieras bland annat som jordbävningar, tsunamis och vulkanutbrott. Stora delar av Indonesien vilar på vulkanisk grund och totalt finns cirka 400 aktiva vulkaner, vilket leder till att landet regelbundet drabbas av naturkatastrofer. Sjuksköterskor är den professionen det finns mest av i vården och de måste därför vara förberedda på att hantera en katastrof. Syfte: Att beskriva indonesiska sjuksköterskestudenters erfarenheter av undervisning avseende akuta omvårdnadssituationer som till exempel en naturkatastrof. Metod: Åtta semistrukturerade intervjuer gjordes vid4Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesien. Datan analyserades med induktiv, manifest innehållsanalys. Resultat: Ett tema och tre kategorier identifierades. Temat “Att vara förberedd inför en naturkatastrof” och kategorierna “Att känna sig förberedd inom omvårdnad”, “Att hantera begränsningar inom omvårdnad” och “Att hantera osäkerhet inom omvårdnad”. Studenterna upplever att kunskapen de får från Universitas Gadjah Mada är värdefull, men också en rädsla för att agera vid en naturkatastrof. De behöver upprepade praktiska övningar för att känna sig säkra och förberedda. Studenterna upplever en obalans mellan teori och praktik, då teorin tar för mycket plats tidsmässigt. Trots detta upplevs teorin som god. Slutsats: Ökad praktisk övning och återkoppling hjälper studenterna att hantera sin osäkerhet och oförbereddhet. Detta resultat är användbart i sjuksköterskeutbildningar globalt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)