Sökning: "fördelar och nackdelar med svenska språket"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden fördelar och nackdelar med svenska språket.

 1. 1. Digitala läromedel, en resurs för lärande? : En litteraturstudie om för- och nackdelar med digitala läromedel i svenskämnet på gymnasiet ur ett elev-, lärar- och klassrumsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Jenny Frank; [2019]
  Nyckelord :Digitala läromedel; gymnasieskolan; svenskämnet; elevperspektiv; lärarperspektiv; klassrumsperspektiv.;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är ta reda på vad forskning har kommit fram till om för- och nackdelar med digitala läromedel inom ämnet svenska på gymnasiet framställt ur ett elevperspektiv, lärarperspektiv och klassrumsperspektiv. För att uppnå syftet användes en systematisk litteraturstudie där sökning och sammanställning av litteratur utfördes utifrån förbestämda kriterier. LÄS MER

 2. 2. Illustrationers betydelse för elevers förståelse av text : En studie om elevers syn på illustrationer i högläsningsböcker för årskurs 1 och 2

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Caroline Fredriksson; Jessica Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Illustrations; comprehension of text; primary school; aloud reading; book talk; attitudes; Illustrationer; förståelse av text; grundskolan; högläsning; boksamtal; attityder;

  Sammanfattning : Målet med denna studie är att undersöka illustrationernas betydelse i böcker för elevernas förståelse av skönlitterär text. Metoden som används är kvalitativa gruppintervjuer med två olika årskurser för att förstå deras inställning och erfarenheter av illustrationer i kombination med text i böcker. LÄS MER

 3. 3. Grundläggande litteracitet och digitala verktyg - En studie om användning av digitala verktyg i den grundläggande litteracitetsundervisningen för vuxna

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Beatrice Johansson; [2018-07-04]
  Nyckelord :grundläggande litteracitet; digitala verktyg; resursmodell; kodknäckande arbete;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie undersöker hur digitala verktyg används i undervisning i grundläggande litteracitet för vuxna i Sverige. Genom observationer och intervjuer med ett antal lärare på Studieväg 1, kurs A och B i Göteborg, undersöks hur de digitala verktygen används av eleverna och hur de förankras av läraren, men också vilka av resursmodellens litteracitetspraktiker (Luke & Freebody 1991, Franker 2016), som fokuseras genom lärarens val av digitala verktyg. LÄS MER

 4. 4. Tillämpning av genreskolans pedagogik i skrivundervisningen : Ett sätt att utveckla elevens språk, text- och skrivarbete ur ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Katarina Bader; [2018]
  Nyckelord :genrepedagogik; genre; skrivutveckling; skrivundervisning; Sydneyskolan;

  Sammanfattning : Denna studie har utgångspunkten i mitt eget examensarbete 1, en genomförd litteraturstudie med titeln Att arbeta praktiskt utifrån teoretiska skrivdiskurser i skrivundervisningen (2018). l detta arbete kartläggs processkrivning och genrepedagogik. LÄS MER

 5. 5. "I´m not ready for this, jag får inte ens in en tampong liksom" : En kritisk diskursanalys av hur fyra svenska Youtube-vloggar konstruerar sex

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Alfred Veltman; Jenny Wennersten; [2017]
  Nyckelord :Vlogs; Youtube; multimodal critical discourse analysis; sex; sexuality; edutainment; infotainment; Vloggar; Youtube; multimodal kritisk diskursanalys; sex; sexualitet; edutainment; infotainment;

  Sammanfattning : Med det socialkonstruktionistiska antagandet att verkligheten skapas genom språkanvändning, undersökte denna studie hur sex konstrueras diskursivt i vloggar på Youtube. Materialet som analyserades var fyra stycken vloggar av Youtube-profilerna Therese Lindgren, Tova Helgesson, Lakidoris och Aina & Thobias. LÄS MER