Ansvarsgenombrott - betalningsansvar för delägare i aktiebolag

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning: Detta arbete behandlar de icke lagfästa principerna för ansvarsgenombrott i aktiebolag. Enligt dessa principer kan en aktieägare åläggas ett personligt betalningsansvar för aktiebolagets skulder. Ett aktiebolags främsta kännetecken är att dess delägare inte har något personligt betalningsansvar för bolagets förpliktelser. För att skydda bolagets borgenärer finns dock ett flertal lagfästa borgenärs- och kapitalskyddsregler. Utöver de lagfästa reglerna har principerna för ansvarsgenombrott utvecklats i praxis, som ett ytterliggare skydd för bolagets borgenärer. För att ett ansvarsgenombrott skall kunna statueras krävs det i regel att bolaget är underkapitaliserat, att det är osjälvständigt i förhållande till aktieägaren, att det finns ett illojalt syfte bakom aktieägarens agerande samt att borgenären är i god tro beträffande de omständigheter som åberopas till stöd för en talan om ansvarsgenombrott. När en talan om ansvargenombrott emanerar ur ett inomobligatoriskt förhållande krävs det dessutom att borgenären fullgjort sin undersökningsplikt beträffande gäldenären. Detta innebär att en borgenär alltid har en viss skyldighet att själv bedöma lämpligheten i att ingå avtal med sin motpart. Undersökningsplikten omfattar således motpartens ekonomi och ställning. Denna skyldighet är dock mest långtgående för professionella kreditgivare som t.ex. en bank. Lagstiftaren har vid två tillfällen övervägt att åstadkomma en lagreglering av principerna för ansvarsgenombrott. Första gången gjordes en utförlig utredning där det föreslogs att en generell regel om ansvarsgenombrott i aktiebolag infördes i den dåvarande aktiebolagslagen. Detta förslag drogs dock tillbaka av regeringen sedan lagrådet riktat relativt skarp kritik mot förslagets utformning. Andra gången var i samband med utarbetandet av vår nya ABL. I denna utredning föreslogs det att det inte skulle införas någon generell regel om ansvarsgenombrott i aktiebolag. Lagstiftaren ansåg att det inte var möjligt att utforma en tillräckligt tydlig regel avseende ansvargenombrott i aktiebolag. Istället ansåg man att en sådan regel skulle medföra ett allt fört stort mått av rättsosäkerhet. Med detta arbete har jag velat tydliggöra innehållet i rättsinstitutet ansvarsgenombrott. Genom att studera praxis, lagförslag och doktrin på området har jag, mot bakgrund av mina egna synpunkter, försökt definiera innehållet i principerna för ansvargenombrott i aktiebolag, så som de enligt svensk rätt ser ut idag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)