Feministiska budskap hos Jane Austen : En studie av samhällskritik i Northanger Abbey och dess relevans som undervisningsmaterial i kursen svenska 2

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

Sammanfattning: Jane Austen har blivit en av den engelskspråkiga litteraturens klassiska författare med sina romaner som handlar om unga kvinnor under det sena sjuttonhundratalet och det tidiga artonhundratalet. En av hennes första romaner, Northanger Abbey (1818) är ett av hennes mest humoristiska och ironiska verk. Den är inte en av hennes mest omtalade eller kändaste romaner men det är, med mina egna ord, en av de mest underskattade av hennes romaner. I Northanger Abbey reflekteras de faktiska klasskillnader, könsroller och könsförväntningar som fanns i Englands samhälle under hennes samtid. Med hjälp av genusteori med en biografisk förankring undersöker denna uppsats hur Austen använder satir för att kritisera samhället. Genom en djupgående analys av romanen finner uppsatsen att samhällskritik kan skönjas, där kvinnans förutsättningar, roll och ställning, sociala konventioner, patriarkatet och samtidens populära genre gotiken kritiseras. Uppsatsen kommer fram till att Austen använder humor, ironi och parodi som ett verktyg för att kunna säga vad som var offentligt otillåtet och romanen kritiserar därmed samhällsnormerna. Austen har skrivit en roman som innefattar ett flertal budskap och visar feministiska förtecken då hon tar ståndpunkt för kvinnors rättigheter och ställning. Genom dess rika omfång visar sig Northanger Abbey vara ett lämpligt material att använda i skolan för att främja elevernas utveckling och lärande, i muntlig likväl som skriftlig form.      

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)