UTVÄRDERING UTAV STRESSINTERVENTION : DELTAGARES UPPLEVELSER UTAV PILOTINSATS

Detta är en Magister-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Vindelns kommun har i samarbete med Försäkringskassan och samordningsförbundet Umeåregionen genomfört en pilotinsats för att förebygga eller förhindra sjukskrivningar som orsakas av ohälsosam upplevd stress. Syftet med denna uppsats är att undersöka om deltagare har kunnat förändra eller reflekterat över sin livssituation efter kurs, samt vad i insatsen som påverkat detta. Sex deltagare har utfört och avslutat kursen. För att undersöka detta har semistrukturerade intervjuer genomförts med samtliga deltagare och databearbetning har skett genom tematisk analys. Slutsatserna av resultatet är att deltagarna har genomgått förändring, med en personlig utveckling och ökad självinsikt. Långsiktig förändring inte kan fastställas då intervjuerna skedde i nära anslutning till avslutad kurs. Vidare kan inte förebyggande eller förhindrande av sjukskrivning fastställas, vilket däremot kan mätas i framtida undersökning för att avgöra hur effektiv insatsen har varit. Denna uppsats kan vidare förklara hur och varför interventioner kan fungera, vilket kan bidra till att skapa framgångsrika framtida interventioner. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)