Föräldraalienation : Barn som tvingas lämna en förälder – En kvalitativ forskningsstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Studiens syfte är att undersöka fenomenet föräldraalienation ur ett professionellt perspektiv. Fokuset är på hur professionella som arbetar med barn och familjer kan se en distinktion mellan konsekvenserna och beteendet hos barn, vid berättigat avståndstagande och föräldraalienation, samt dilemmat som finns i användandet av föräldraalienation. Studien undersöker även hur dessa professionella kan hantera ärenden där föräldraalienation förekommer. För att besvara de två övergripande frågeställningarna har fem semistrukturerade intervjuer genomförts. I studien har bekvämlighetsurval, målinriktat urval samt snöbollsurval använts för att finna intervjupersonerna. Intervjuerna har sedan tematiseras och analyserats med ett abduktivt tillvägagångssätt. Resultatet diskuteras även i relation till generell systemteori och ekologisk systemteori.   Resultatet av studien visar att det saknas en kunskapsgrund kring fenomenet och att det därmed finns en brist i strategier över hur professionella arbetar med dessa typer av ärenden. Däremot finns en kunskap kring barns agerande vid konflikter och våld. Denna kunskap kan överföras till arbetet med föräldraalienation, då de beteenden som skiljer sig kan skapa en distinktion.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)