Kulturellt anpassad för globalisering – En kvalitativ studie om affärskulturellaskillnader i Kina

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: Den ekonomiska jätten i öst växer som aldrig förr och affärsmöjligheterna för företag har gåttfrån att bara ha varit ett land där man förlägger sin produktion, tack vare att kostnaderna är såpass låga, lockar numera den snabbt växande konsumentmarknaden fler och fler företag atttesta lyckan i landet. I denna uppsats tas den affärskulturella skillnaden upp både internt iföretag där man har kinesiska kollegor samt externt, hur man jobbar med kinesiska företagfrån ett svenskt perspektiv. Den stora problematiken längs vägen mot en hybridkultur är denkulturella skillnaden som råder mellan Kina och Sverige som medför utmaningar för varjeföretag som ämnar etablera sig i Kina. Skillnader i värderingar, religion, normer, vanor medmycket mera bidrar till en skild uppfattning om hur affärer ska skötas.Genom att söka relevant data i litteratur, tidskrifter och artiklar samt genomföra kvalitativaintervjuer med personer som har erfarenhet och kunskap av den kinesiska kulturen då de harantingen verkat i Kina eller har arbetat med kinesiska kollegor under en längre tid, hoppas vikunna skapa en djupare förståelse för hur svenska företag bemöter den kinesiskaaffärskulturen. Dessa personer hittar vi i både stora och små företag som verkar i Kina för attfå fler perspektiv på hur kulturen fungerar. Hur mycket de kommer i kontakt med begreppsom guanxi1 och mianzi2, som är stora delar av den kinesiska affärskulturen, är också relevantför denna studie. Vi ville även undersöka hur aktuell befintlig data inom ämnet är och om denär i behov av en modernisering för att spegla dagens rådande affärsklimat.Hur ser de kulturella skillnaderna ut för ett svenskt företag och hur gör de för att överkommadessa för att lyckas på den kinesiska marknaden? Hur mycket behöver de anpassa sig till denrådande kulturen samt hur mycket anpassar sig de kinesiska företagen till de svenskaföretagen? Var är den internationella affärskulturen i Kina på väg? Detta är några av de frågorvi försöker få svar på genom denna studie.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)