Värde- och momentuminvestering på den nordiska aktiemarknaden

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

Sammanfattning: I detta arbete undersöks faktorinvestering genom en kombination av värde- och momentumfaktorer för aktier listade på OMX Nordic Lage Cap mellan 2007-2018. Asness (1997) samt Asness, Moskowitz och Pedersen (2013) påvisar en signifikant överavkastning genom en kombination av värde- och momentuminvestering för ett flertal finansiella tillgångar och marknader. Målsättningen i denna rapport är att genomföra en begränsad replikationsstudie av “Value and momentum Everywhere” (Asness et al., 2013). Detta arbete är relevant då värde- och momentuminvestering inte har undersökts på den nordiska aktiemarknaden i större utsträckning tidigare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)