INFLUENCIA INTERLINGÜÍSTICA EN ADQUISICIÓN DE NUEVAS LENGUAS. Estudio realizado con estudiantes multilingües de un instituto sueco

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

Sammanfattning: De flesta studier om andraspråksinlärning kretsar kring modersmålets (L1) påverkan när det gäller språkinlärning där man inte brukar ta hänsyn till personens hela språkbakgrund som kan vara rele-vant när man lär sig ett nytt språk. Syftet med denna studie är att utforska hur elevernas egna språk-bakgrund aktiveras när de stöter på ett helt nytt språk, i det här fallet spanskan. Elever på en svensk gymnasieskola som inte har läst spanska tidigare har intervjuats om sin inställning till spanska språ-ket genom en kvalitativ studiemetod som innefattade även en översättningstest, av en text skriven på spanska. Alla informanter är flerspråkiga, dvs. de kan mer än ett språk. Efter intervjuundersök-ningen framgår även att det inte är modersmålet (L1) som påverkar inlärningen mest, utan de andra språken (L2) man har i sin språkbakgrund. Det visades också att den öppna och positiva attityden till spanskan hos informanterna blev särskilt märkbar i praktiken när de översatte texten. Flersprå-kigheten samt den nyfikna attityden är effektiva verktyg när man lär sig ytterligare ett nytt språk.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)