Sökning: "Alexandra Revollo Ringås"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alexandra Revollo Ringås.

  1. 1. FYSISK AKTIVITET HOS PATIENTER MED DIABETES TYP 2 – HINDER OCH MOTIVATION UR ETT PATIENTPERSPEKTIV En litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Alexandra Revollo Ringås; Sarantsetseg Hedenfalk; [2023-06-28]
    Nyckelord :Autonom motivation; barriärer; diabetes typ 2; DT2; fysisk aktivitet; hinder; motivation; patienters upplevelser; SBT; självbestämmande teori; sjuksköterskans omvårdnadshandlingar; träning.;

    Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 är en sjukdom som har ökat ständigt under det senaste decenniet i Sverige liksom i resten av världen. Antal personer med diabetes motsvarar 5-7 procent av Sveriges befolkning, varav cirka 90% av dessa har diabetes typ 2. LÄS MER