FYSISK AKTIVITET HOS PATIENTER MED DIABETES TYP 2 – HINDER OCH MOTIVATION UR ETT PATIENTPERSPEKTIV En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Diabetes typ 2 är en sjukdom som har ökat ständigt under det senaste decenniet i Sverige liksom i resten av världen. Antal personer med diabetes motsvarar 5-7 procent av Sveriges befolkning, varav cirka 90% av dessa har diabetes typ 2. Anledningarna bakom ökningen av diabetes typ 2 är framförallt relaterade till stillasittande och motionsbrist. En stor del av befolkningen har svårigheter med att upprätthålla en regelbunden fysisk aktivitet och uppnår inte de rekommenderade nivåerna. Syfte: Syftet med studien är att undersöka hinder och faktorer som motiverar patienter med diabetes typ 2 till fysisk aktivitet. Metod: Examensarbetet bygger på en litteraturöversikt som består av elva vetenskapliga artiklar. Artiklarna analyserades och kodades utifrån tematisk analys med en kvalitativ induktiv ansats. Resultat: Resultatet presenteras utifrån två huvudteman: hinder och motivatorer med respektive underteman. Under hinder identifierades kategorierna: dåligt fysiskt tillstånd, bristande kunskap, brist på tid samt tillgänglighet till träningsanläggningar. Under motivatorer framkom kategorierna: stöd från vårdpersonal och släktingar, att vara fysiskt aktiv tillsammans med andra samt personlig motivation. Slutsats: Studiens resultat visar att en grundförutsättning för att upprätthålla förändring är inre motivation som stödjs av autonom motivation och yttre faktorer i kombination med ett personcentrerat förhållningssätt från vårdpersonal.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)