Sökning: "Amanda Bolander"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Amanda Bolander.

  1. 1. Landstillhörighetens inverkan på skuldsättningsgraden : En jämförande studie över företagsekonomiska faktorer och dess effekt på skuldsättningsgraden i nordiska länder

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Alexandra Olsson; Amanda Bolander; [2015]
    Nyckelord :capital structure; debt ratio; firm specific factors; comparison; skuldsättningsgrad; kapitalstruktur; företagsspecifika faktorer; jämförelse; norden;

    Sammanfattning : Varje företag behöver ta ställning till val av kapitalstruktur där olika finansieringsmöjligheter finns att tillgå. Det förekommer flertalet faktorer som kan påverka företagets skuldsättningsgrad vilket kan skilja sig åt mellan olika länder. LÄS MER